playtech slot malaysia Sirotčí důchod

Sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod
Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě (viz níže), jestliže zemřel jeho rodič nebo osvojitel/ka pobírající starobní nebo invalidní důchod (nebo pokud ke dni úmrtí splňovali podmínku pro nárok na starobní nebo invalidní důchod).
Nárok na sirotčí důchod se neuplatňuje po úmrtí pěstouna (pěstounky) nebo jeho manželky (manžela).
Nárok na sirotčí důchod má dítě po každém z rodičů.


Výše sirotčího důchodu
Základní výměra sirotčího důchodu je 2270 Kč. (rok 2012)
Výše sirotčího důchodu je 40 % procent výměry starobního nebo invalidního důchodu.
Blíže viz § 53 zákona 155/1995 o důchodovém pojištění.


Kdo je nezaopatřené dítě?
Podle § 20 zákona 155/1995 je dítě nezaopatřené až do skončení povinné školní docházky, a dále, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Nejdéle může být dítě "nezaopatřené" do 26. roku života.
Dítě, které pobírá invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity, se nepovažuje za nezaopatřené dítě a jeho nárok na sirotčí důchod zaniká.


Žádost o sirotčí důchod
Pokud je dítě nezletilé, uplatňuje žádost o sirotčí důchod žijící rodič nebo opatrovník dítěte. Zletilé dítě uplatňuje žádost samo.
Žádost se sepíše na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.
Okresní správa sociálního zabezpečení, Sv. Čecha 15, 741 01  Nový Jičín
Telefon:
556 769 111
Úřední hodiny:
Po, St 8 - 17h
Út, Čt 8 - 14h