playtech slot malaysia Žádost o pohřebné

Žádost o pohřebné

V případě úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí nezaopatřeného dítěte má osoba, která vypravila pohřeb nárok na sociální dávku od státu ve výši 5000,- Kč. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku od pohřbení.

 

Podmínkou pro uznání nároku na pohřebné je trvalé bydliště oprávněné osoby na území České republiky. 
Žádost o pohřebné se podává na ÚP - kontaktní pracoviště státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele pohřbu.

Pro Nový Jičín - Tyršova 140/5

Telefon:

 • 950 139 111

Úřední hodiny:

 • Po, St 8 - 12, 13-17 hod.
 • Út, Čt 8 - 11hod.

Doklady potřebné k vyřízení pohřebného:

 • žádost o pohřebné
 • průkaz totožnosti (doklad o trvalém pobytu)
 • rodný list dítěte
 • faktura za vypravení pohřbu
 • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení
 • úmrtní list zesnulé osoby
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalend. roce, v němž dovršilo 15 let - "Potvrzení o studiu" nebo "Potvrzení o zdravotním stavu" nebo "Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz" nebo "Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku"