playtech slot malaysia GDPR

GDPR / ADR

GDPR

GDPR a informace o zásadách ochrany spotřebitele

Informace o zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou informace o identifikovaném nebo indentifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor jméno, číslo, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresu a fotografický záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo různé identifikační údaje vydané státem.

 

Správce osobních údajů – firma Jiřina Golová, Smetanovy sady 435/24, 741 01 Nový Jičín, IČO 42027527 (dále jen „správce“)

 

V souladu s ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy obsahujících pravidla pro nakládání s osobními údaji podává správce tyto informace o zpracování osobních údajů:

 

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které

- souvisejí s identifikací subjektu údajů

- jsou nutné pro plnění objednaných služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit)

- jsou nutné pro plnění právních povinností správce uložené zákonem

- jsou nutné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu

 

Osobní údaje nejsou zpracovávány k marketingovým účelům a není s nim obchodováno.

 

Osobní údaje mohou být předány

- smluvně pověřeným zpracovatelům

- v rámci plnění smlouvy dodavatelům jednotlivých služeb nebo příslušným úřadům

- státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem

 

Zpracování osobních údajů je prováděno v listinné i elektronické podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad. Byla přijata opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich případnému zneužití.

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a příslušných právních předpisů. S osobními údaji bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zák. č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zák. č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví)

 

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů zejména tato práva:

- na přístup k osobním údajům

- na informace o zpracování osobních údajů

- na opravu neaktuálních, nepravdivých nebo nepřesných údajů

- na výmaz osobních údajů – právo být zapomenut

- na omezení zpracování

- na přenositelnost v běžném a strojově čitelném formátu

- odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

- být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

- podat stížnost u dozorového orgánu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách (www.uoou.cz)

 

Pro poskytnutí dalších informací o zpracování osobních údajů a především pro uplatnění práv subjektu údajů je možno podat písemnou žádost adresovanou k rukám správce -

Jiřina Golová, Smetanovy sady 435/24, 741 01 Nový Jičín

nebo na e-mailové adrese - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

 

Mimosoudní řešení sporů – alternative dispute resolution (dále jen ADR) je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Subjektem zajišťujícím ADR je Česká obchodní inspekce. Cílem ADR je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Vzhledem k tomu, že institut ADR je založen na dohodě stran, může být efektivní zejména při řešení sporů se seriózními podnikateli, kterým záleží na korektních vztazích se svými zákazníky.

V rámci institutu ADR lze řešit spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb. Je tedy třeba, aby spotřebitel byl stranou příslušné smlouvy, od níž se spor odvíjí, a v rámci této smlouvy spotřebitel druhé straně poskytl příslušné finanční plnění nebo se k němu zavázal.

Aby mohlo být mimosoudní řešení sporu efektivní, je třeba, aby byl spotřebitel schopen věrohodně doložit oprávněnost jím tvrzeného nároku – vyhotovení znaleckého posudku.

Nejčastějšími spory, které jsou v rámci institutu ADR řešeny, jsou spory z vadného plnění (reklamace zboží a služeb).

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná ve vztahu k podnikateli, nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem.

Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Pokud se jedná o spor starší, nelze jej bohužel prostřednictvím ADR řešit.

K návrhu musí být mimo jiné přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti (doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.)

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce – www.coi.cz

 

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

web: www.adr.coi.cz